Wisdom to Foolishness

March 29, 2017 Series: Ecclesiastes

Passage: Ecclesiastes 7:7–7:10